نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در بجنورد گشایش یافت