همدلی و همزبانی دستگاه های فرهنگی موازی کاری را از بین می برد