بانک‌ها دارای زيان عملياتی هستند/ منابع بانکی نیاز تولید را تأمین نمی کند