توضیحات رييس انجمن هنرهای نمايشی خوزستان درباره سالن‌های اجرای نمایش