رقابت های او-اسپرت قهرمانی آسیا / 13تیم خارجی وارد همدان شدند