کشتی نجات برای پهلوگیری در یمن مصمم است/ کاهش سرعت «ایران شاهد» به دلایل فنی/ تحرکات غیرعادی اطراف کش