رییس جمهور:اگر کسی می‌خواهد شعاری دهد باید از جیب خودش هزینه دهد