رهبر انقلاب:اجازه نمی‌دهیم از هیچ‌یک از مراکز نظامی بازرسی‌شود