وضعیت فرهنگ و هنر مازندران آسیب شناسی می شود/ رکود فرهنگسراها