لاوروف بر عدم استفاده از راهکارهای فشار علیه ایران تأکید کرد