برخی فکر می‌کنند می‌توان با لابی انتخابی را دور زد