انعقاد قرارداد ساخت 3000 واگن باری و مسافری به ارزش هزار میلیارد تومان