حضور مبلغان دینی در روستا عامل کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی است