مشکل مالی سید جلال با قطری ها، او را به پرسپولیس می آورد؟!