رامبرتیک رایانه‌ها را در چرخه بی‌پایان ری‌بوت کردن می‌اندازد