اگر کسی در بازی تراکتورسازی - نفت مقصر باشد، تنبیه می‌شود