گورستان خالد نبی و مدرسه کریم ایشان کلاله ساماندهی می شود