اصولگرایان در انتخابات آینده یک صدا و با یک لیست می‌آیند