ورود معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه به تهران/ دیدار با ظریف و امیرعبداللهیان