پایان مذاکرات افتخار بزرگی برای ملت ایران خواهد بود