نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در سنندج دایر شد