بازپس گیری اراضی واحد های غیر فعال ،اولویت ماموریت شرکت شهرک صنعتی مازندران است