استاندار یزد : نگرش مدیران در ارائه آمار و عملکردها باید تغییر کند