دعوت به همکاری شركت دانش انديشان مهر كوير در چند استان کشور