برنامه تمرین پرسپولیس اعلام شد؛ چهارشنبه ریکاوری، پنجشنبه و جمعه تعطیل