سطح علمی منطقه ما چیست که به رتبه اول آن دل خوش کرده‌ایم؟