طرح ساخت کاتالیست روتنیم برای سنتز آمونیاک ارائه شد