در بیماران دیابتی تاثیر سلولهای بنیادی در ترمیم استخوان