شناسایی و ساماندهی 50 کانون فرهنگی تبلیغی زیارت در مشهد