مدیرکل ارشاد خوزستان: ممانعت از برگزاری کنسرت های مجوزدار تخلف است