صندوق ضمانت سرمایه گذاری به کمک تعاونگران و بخش تولید می آید