بزرگداشت شاهنامه پژوه بزرگ با حضور شهرام ناظری و پورناظری+ تصاویر