فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین(ع) حضور یافتند