گرفتاری اصلی ما فضای حقیقی است نه مجازی/ زیرمیزی گرفتن بیماری است