برگزاری نمایشگاه پویایی، بالندی و جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان