در ۲۱ ماه گذشته آرامش اقتصادی را در سراسر کشور به وجود آوردیم