برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تبریز