تعویق جلسه دادگاه شیخ سلیمان و مخالفت با دفاعیه وکلا