جشنواره ورزشی بومی و محلی در کرمانشاه برگزار می شود