سپرده 20، 30 و 40 میلیون تومانی برای دریافت تسهیلات مسکن 40، 60 و 80 میلیون تومانی خانه اولی ها