دادستانهای سراسر کشور با زمین خواران برخورد کنند/ وضعیت موسسات مالی و اعتباری باید سریع تر مشخص شود