استخدام نیرو جهت نصب و پشتیبان نرم افزار آشنا به شبکه و SQL