جشنواره دانشگاهی شعر و مشاعره رضوی در بیرجند آغاز شد