دیدار بروجردی با اعضای شورای مرکزی جمعیت دوستی فلسطینی