استقبال پور شور مردم تبریز از دکتر روحانی به روایت تصویر