آخرین دستاوردهای هویت و سینمای کردی در سنندج ارائه و بررسی می شود