هیچکس حق ندارد با احساسات تبریز بازی کند/ ایران امید کشورهای منطقه