برگزاری جلسه جامعه روحانیت مبارز به ریاست موحدی کرمانی