برگزاری کارگاه‌ آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تبریز