حضرت آیت الله نوری همدانی: هوای نفس، شیطان و کفر سه ...